GUINOTPRUNERA – Serveis immobiliaris

Detalls dels negocis

guinotprunera_logo

GUINOTPRUNERA – Serveis immobiliaris

Som una empresa amb caràcter familiar fundada l’any 1905. Amb l’objectiu d’aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients treballem amb els valors d’honestedat, professionalitat i confiança. Aquest mètode d’operar ens ha permès mantenir relacions estables amb els nostres clients durant generacions i iniciar noves igual de sòlides.

Comptem amb professionals titulats i apostem per la formació constant, l’aplicació de la tecnologia i l’optimització dels processos per assegurar una gestió de qualitat.

Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació ImmobiliàriaGestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.

Els nostres serveis

Agència immobiliària

Comercialitzem tot tipus d’immobles, tant en venda com en lloguer, a les àrees residencial, retail i oficines, industrial i inversió. El nostre equip comercial està format per professional amb un gran coneixement del mercat i especialitzats en les diferents zones i tipologies d’immobles.

Estratègia de Marketing: Estudi del mercat i valoració de l’immoble, Realització de reportatge fotogràfic i vídeo, Publicitat en mitjans online i offline.

Comercialització: Gestió de la cartera de demandants (atenció presencial, telefònica i e-mails). Realització de visites a l’immoble. Valoració d’ofertes i negociació de contractes.

Gestió tècnica i administrativa: Tramitació de cèdules d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica. Elaboració de plànols. Ingrés de fiances.

Tancament: Elaboració i formalització de documents (contractes de lloguer, reserves i arres penitencials). Assistència a notaria en escriptura pública.

Assessorament: Assessorament financer. Assessorament fiscal. Assessorament jurídic.

Gestió de patrimonis

Treballem per a què els clients que ens confien el seu patrimoni obtinguin el màxim benefici. Per assegurar la seva tranquil·litat, seleccionem als inquilins més adients i realitzem un control de compliment de les condicions pactades. Un gestor personal garantirà una administració exitosa, facilitant informació periòdica i detallada de la nostra gestió.

Gestió comercial: Proposta de preus segons estudi de mercat. Disseny d’estratègia comercial i gestió publicitària. Informació als interessats i realització de visites. Selecció dels inquilins.

Gestió técnica: Inspecció de l’estat dels pisos buits. Assessorament tècnic per al manteniment i millora. Sol·licitud de pressupostos i gestió de subvencions. Seguiment d’obres. Tramitació de cèdules. Certificat d’eficiència energètica.

Gestió administrativa: Formalització de contractes i registre de fiances. Cobrament i actualització de rendes i control de morositat. Repercussió de despeses i increments legals. Control de venciments, resolucions i renovacions de contractes. Entrega periòdica de liquidacions detallades. Resolució d’incidències i reclamacions als inquilins. Possibilitat de control de serveis i subministraments. Gestió i tramitació de l’IVA.

Assessorament: Assessorament legal i fiscal. Tramitació d’expedients jurídics. Contractació d’assegurances.

Administració de comunitats de propietaris

Apostem per un tracte directe i personalitzat, assignant a cada comunitat un administrador que actua com a únic interlocutor i que duu a terme reunions freqüents amb el president de la comunitat. Establim un diàleg fluid amb els propietaris donant informació freqüent i transparent de la situació comunitària. Portem a terme un control rigorós dels comptes de la comunitat i realitzem un assessorament integral per a la millora del funcionament.

Gestió administrativa: Posada en marxa de l’administració amb tràmits inicials de constitució de la comunitat o traspàs de la informació de l’anterior administrador. Convocatòria, preparació i direcció de juntes. Presentació de comptes anuals i pressupostos. Redacció d’actes i execució d’acords. Expedició de certificats. Custòdia de la documentació.

Gestió económica: Gestió comptable. Confecció de pressupostos de despeses anual. Càlcul de les aportacions individuals de cada propietari. Gestió de cobraments i pagaments i control de la morositat. Liquidació d’impostos. Control pressupostari. Tancament dels comptes anuals.

Gestió técnica: Manteniment preventiu de l’immoble. Resolució d’incidències. Gestió de sinistres amb companyies d’assegurances. Sol·licitud de pressupostos i selecció dels industrials més idonis. Assessorament i seguiment d’obres. Compliment de la normativa tècnica vigent. Gestió de permisos i llicències.

Assessorament: Fiscal. Laboral. Jurídic. Assegurances. Adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Gestoria i assessoria

Facilitem a través de la nostra gestoria de confiança tots el tràmit i l’assessorament fiscal, comptable i laboral relacionats amb el teu patrimoni o comunitat.

Assessoria fiscal-comptable
 • Comunicació alta, baixa i variacions en l’Impost sobre Activitats Econòmiques i en el Cens d’Hisenda.
 • Confecció Impostos trimestrals i anuals: declaració IVA, IRPF, Impost sobre Societats, Retencions Treballadors i lloguers, model 347, etc.
 • Declaració de Renda i Patrimoni.
 • Confecció i presentació de Llibres oficials i Comptes Anuals davant el Registre.
 • Comptabilitat de Persones Físiques i Empreses.
 • Assessorament Fiscal i Comptable.

Assessoria laboral

 • Comunicació alta, baixa i variacions d'autònoms i societats a la Seguretat Social.
 • Confecció de contractes de treball i pròrrogues.
 • Confecció de nòmines mensuals i d'expedients de liquidació de treballadors.
 • Informes d'accidents laborals i tràmits amb les mútues.
 • Tràmits i gestions d'expedients de jubilació, viduïtat, invalidesa davant l'INSS.
 • Consignació d'indemnitzacions davant el Jutjat Social.
 • Tràmits i gestions d'expedients d'estrangeria.
 • Assessorament laboral a empreses.

Assessoria administrativa

 • Operacions immobiliàries, successions i donacions.
 • Tramitació d’Escriptures: Constitució de Societats, Escriptures relacionades amb el funcionament de les Entitats Mercantils, etc.
 • Actuacions davant les Administracions Públiques.
 • Tràmits de Trànsit, propietat intel·lectual, patents i marques.

 

 

Localització

Aquesta web utilitza Cookies    Veure Política de cookies
Privacidad